Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je pomoc deťom v partnerských školách začleniť pohyb a umeleckú tvorivosť do každodenného života a  k tomu im poskytnúť dostačujúce technické zázemie a realizáciu nadväzujúcich aktivít za účelom intenzifikácie kontaktu medzi cieľovými skupinami na oboch stranách hranice. 

Naučiť deti v slovenskej škole hrať minihádzanu a florbal prostredníctvom treningových lekcií realizátorov ZŠ Huslenky vo všetkých triedach. Zoznámiť žiakov na českej  strane s dramatickou výchovou a pomocou učiteľov získať nové poznatky pre postupné zavedenie dramatickej výchovy do výuky v škole prostredníctvom dramatických dielní realizátorov ZŠ Babín v českej škole.

BABHUS